Algemene Voorwaarden J. van den Bosch

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
J. van den Bosch, wij, we, ons of onze: J. van den Bosch, gevestigd aan De Ketting 14, 5261 LJ in Vught, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75305100 en met Btw-identificatienummer: NL002437404B84

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals de 'Richmindset' cursus van Immanuel van den Ouden.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 29 augustus 2020

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons. Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.
Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:

● je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

3. Betaling

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.

Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account en/of de geleverde producten / diensten onmiddellijk blokkeren.

4. Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht. Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou eventuele aangemaakte account.

5. Niet goed; geld terugverdien regeling

Tevreden klanten zijn voor ons heel belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf je geïnvesteerde bedrag voor onze programma's terug te verdienen, hiervoor geven we je alle stap-voor-stap instructies, bijgeleverde templates en handige documenten. Mocht het je met behulp van onze stappen niet gelukt zijn om binnen 14 dagen na aanschaf jou geïnvesteerde bedrag voor ons programma terug te hebben verdiend, dan begeleiden we je persoonlijk en helpen we je met alles wat nodig is om daadwerkelijk je bedrag terug te verdienen!
Neem hiervoor even contact op via Facebook of e-mail (contact@juulvandenbosch.com) en geef aan dat je je best hebt gedaan en de stappen hebt uitgevoerd, maar dat het nog niet gelukt is en dat je graag hulp zou willen. Dan nemen wij persoonlijk contact met je op om te bekijken hoe we ervoor gaan zorgen dat je minimaal je geïnvesteerde geld gaat terugverdienen.

6. Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw apparaten adequaat te beveiligen. Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons. Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaan over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk
voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

7. Beëindiging van onze dienstverlening

Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die van toepassing is.

8. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Oost-Brabant. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

10. Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (contact@juulvandenbosch.com). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail. 

Onze contactgegevens:

J. van den Bosch
De Ketting 14
5261 LJ, Vught, Nederland

Kvk: 75305100
BTW: NL002437404B84
contact@juulvandenbosch.com
arrow_drop_up arrow_drop_down